WWF-Türkiye & Statkraft İşbirliğiWWF- Türkiye, Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji üreticisi ve Norveç’in enerji sektöründe öncü şirketi olan Statkraft ile işbirliği yapmaktadır. Statkraft, hidroelektrik gelişiminin çevresel etkilerinin bertarafı, en aza indirilmesi ve azaltılması için gereken yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması konularına liderlik eden küresel aktörlerden biridir.
WWF-Türkiye, Statkraft işbirliğinde aşağıdaki faaliyetleri uygulamaya almıştır.

1.“Türkiye’de Karar Vericiler ve Yatırımcılar için Çevresel Akış Rehberi” hazırlanması ve yaygınlaştırılması

WWF-Türkiye, nehirlerin sağlığının korunması ve ekosistem hizmetlerinin devamının sağlanması bakımından önemli bir araç olan çevresel akış uygulamaları konusunda Türkiye’de ilgili paydaşların kapasitelerinin güçlendirilmesini ve çevresel akış kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda “Türkiye’de Karar Vericiler ve Yatırımcılar için Çevresel Akış Rehberi” hazırlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması planlanıyor.

Rehber, çevresel akış ihtiyacı, çevresel akış ile ilgili temel faktörler ve kilit konular, çevresel akış uygulama, teknik ve sosyal süreçler, çevresel akış değerlendirmesi, dünyadan uygulama örnekleri ve Türkiye’de çevresel akış uygulaması gibi konulara yer verecek.

2.Çevresel akış konusunda ilgili paydaşlara yönelik ulusal bir çalıştay düzenlenmesi

Çalıştayın birinci amacı, Türkiye’de hidroelektrik üretimi konusunda karar alma ve uygulama süreçleri ile ilgili paydaşlara çevresel akış kavramı ve uygulamalarının tanıtılması. İkinci amacı ise, ilgili paydaşların Türkiye’de çevresel akış uygulama imkânlarını tartışabilecekleri bir platform oluşturmak.
Bu nedenle, ilgili devlet kurumları, akademi, hidroelektrik yatırımcıları, finansman sağlayan kuruluşlar ve bölgesel çevre STK’larının da dâhil olduğu bir katılımla ulusal bir teknik çalıştay düzenlenmesi planlanıyor.

Çalıştayın içeriğinin, “Türkiye’de Karar Vericiler ve Yatırımcılar için Çevresel Akış Rehberi” başlıklarına dayandırılması ve çalıştayın diğer ülke uygulamalarından örneklere platform hazırlaması için uluslararası uzman katılımıyla desteklenmesi hedefleniyor.

3.“Türkiye'de Hidroelektrik Sektöründe Paydaş Analizi ve Eğitim İhtiyaçları Tespiti” Çalışması

Ülkemizde, nehirlerin sağlığının korunması ve ekosistem hizmetlerininin devamı için, HES’lerle ilgili tüm paydaşlar (devlet, özel sektör, kredi veren kuruluşlar, akademi, sivil toplum örgütleri, vb.) arasında sürdürülebilir hidroelektrik uygulamalarına geçiş zemini oluşturacak çözüm odaklı bir tartışma platformu kurulması gerekiyor.

WWF-Türkiye, HES’lerle ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirme ve tartışma zemini yaratmada kolaylaştırıcı rol üstlenmeyi hedefliyor. Bu hedefi doğrultusunda, HES’lerle ilgili tüm paydaşların, HES planlama ve uygulama süreçlerinin çevresel etkileri konusundaki görüşlerini, konuya olan yaklaşımlarını ve diğer aktörlerlerle olan ilişkilerini araştıran ve sonuçları bilimsel bir biçimde ortaya koyan bir paydaş analizi yapacak. HES’lerle ilgili tüm paydaşların sürdürülebilir hidroelektrik konusundaki farkındalıkları ile kurumsal ve teknik kapasitelerinin düzeyini saptamaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Çalışmaların sonuçları raporlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.