Kamu Kurum ve KuruluşlarıHükümet politikaları ve uygulamaları çevre ve doğa üzerinde çok önemli ve sürekli bir etkiye sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu doğa koruma alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, vb) ve bu alanların yönetimi Hükümet politikaları ve ilgili kanunlar tarafından belirlenir.

Çevreyle ya da doğayla ilgili olarak ülkemizin imzaladığı ya da taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, uluslararası taahhütlerimizdir. Nesli tehlike altındaki hayvanların ve bitkilerin ticaretinden, atıkların yönetimine, hava ve su kirliliğinin kontrolünden, balıkçılığa ve sürdürülebilir tarıma kadar, ülkemizin topraklarında, denizlerinde ve sularında doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi Hükümet politikalarıyla belirlenir.

WWF-Türkiye; ülkemizin korunan alanlarının gelecek nesillere aktarılması, ayak izinin azaltılması ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir biçimde kullanılması için hükümet ve kamu kurumlarıyla işbirlikleri oluşturur. Partilerden ve siyasetten bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan WWF-Türkiye, doğanın sözcülüğünü üstlenir, doğa lehine kararlar alınması için hükümetin doğa ve çevreyle ilgili politikalarını etkilemeye çalışır.

Yerel Yönetimler

Küresel nüfusun yüzde 50’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentlerde yaşayan nüfus son 20 yıl içerisinde % 45 artmıştır. Kentleşme beraberinde tüketim artışını da getirir. Kentte yaşayan bir kişinin ortalama Ekolojik Ayak İzi, kimi bölgelerde ülke ortalamasının üç katına çıkabiliyor (WWF, 2012). Küresel ölçekte, toplam enerji tüketiminin yüzde 75’i kentlerde gerçekleşmektedir. Kentler, fosil yakıt kaynaklı CO2 emisyonlarının yüzde 70’inden sorumludur (UNEP, 2011). Bununla birlikte, toplu taşımanın iyi yönetildiği, iyi planlanan kentler karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir.

Yerel yönetimler,
bulundukları bölgede doğanın korunmasında ve ayak izlerinin azaltılmasında, yaşam kalitesinin yükselmesinde ve doğal kaynakların akılcı kullanımında önemli rol oynar. WWF-Türkiye, hem ayak izlerinin azaltılması hem de biyolojik çeşitliliğin korunması konularında yerel yönetimlerle işbirliği yapar. Büyük kentlerde iklime uyum eylem planlarının ve emisyon azatlım yol haritalarının hazırlanmasında paydaşlarla iletişime geçerek eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirir. Kırsal bölgelerde ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlarda yerel yönetimlerle işbirliği yapan WWF-Türkiye; yöre insanının bilinçlendirilmesini ve koruma çalışmalarına katılımını amaçlayan projeler yürütür.