Dünya İklim Günü

Güncelleme Tarihi 16 May 2022

Dün, Dünya İklim Günüydü! İklim krizini kontrol altına almak küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaktan geçiyor. Bilim insanları bunun için yüzyıl ortasına kadar karbon salımımızı sıfıra indirmemiz gerektiğine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye, 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefini açıklamıştı. Sivil Toplum Kuruluşları olarak Dünya İklim Günü vesilesiyle net sıfır bir Türkiye için İklim Şurası öncesinde açıkladığımız taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. Yakında açıklanması beklenen İklim Şurası kararlarının bu yönde gözden geçirilmesini umuyoruz:

1- Kömürden elektrik üreten yeni termik santrallerin kurulmaması; kömür madeni açma ve maden genişletme faaliyetlerinin durdurulması

2- Kömür başta olmak üzere, fosil yakıtlara yönelik teşviklerin derhal sonlandırılması

3- 2030 yılına kadar kömürden elektrik üretiminin kademeli olarak sona erdirilmesi

4- 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının en az %75’e çıkarılması

5- Emisyon üst sınırlarının 2053 net sıfır vizyonuyla uyumlu şekilde belirlendiği ve sektörleri emisyon azaltımına teşvik edecek seviyede bir karbon fiyatlandırma mekanizmasının devreye alınması

6- 2030 yılına kadar denizlerde ve karada korunan alanların koruma niteliğinin artırılarak ülke yüzölçümündeki payının %30’a çıkarılması, bu kapsamda ormanların madencilik, turizm, enerji ve yapılaşma gibi faaliyetler için tahsis edilmesine son verilmesi ve özellikle kuraklık riski olan alanlarda artan ağaç kesimine son verilmesi

7- İklim değişikliğiyle mücadele ve kentlerin uyumu için kentsel politikaların ve imar planlarının revize edilmesi, kentsel hizmetlerin karbonsuzlaştırılması

8- Net sıfır bir ekonomiye geçişin sağlayacağı faydaların geniş kesimlere dağılmasını ve yeşil iş olanaklarının yaratılmasını sağlayacak, geçişten ekonomik olarak etkilenecek toplum kesimlerini geride bırakmayacak bir adil dönüşüm mekanizmasının tasarlanması

9- Gıda sistemlerinin bir bütün olarak ele alınması, bu çerçevede 2030 yılına kadar, toprak sağlığını iyileştiren ve ekosistemi destekleyen uygulamalarla gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ve tarım kaynaklı emisyonların azaltılması

10- İklim değişikliği ile mücadele ve enerji yatırımlarının planlanması süreçlerinde halk sağlığının gözetilmesi ve önceliklendirilmesi

FAYDALI BİLGİLER