Avrupa Birliği Çevre Suçları Direktifi Değişiklik Teklifi

Güncelleme Tarihi 15 December 2022

Çevrenin korunmasını ceza hukuku yoluyla güçlendirmeye gerçek bir ihtiyaç vardır. Çevre suçlarının ciddi şekilde zarar verici etkilerine rağmen, mevcut kurallar bunları yeterince etkili bir şekilde ele almamaktadır. Çevre suçları, dünya genelinde çevreye, vatandaşların sağlığına ve ekonomiye önemli zararlar veren ve gittikçe büyüyen bir endişe kaynağıdır.

Interpol ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre çevre suçları, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve kalpazanlıktan sonra dünyadaki dördüncü en büyük suç biçimidir ve yılda %5 ila %7 arasında bir hızla büyümektedir. Eurojust'a göre, atık ve yaban hayatı türlerinde yasadışı kaçakçılık, kirlilik suçları ve tehlikeli maddelerin yasadışı ticareti en ciddi çevre suçları arasındadır.[1]

Çevre suçları ile organize suçlar, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi diğer suçlar arasında arasında bağlantı mevcuttur.[2] 2016 tarihli, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadele için AB Eylem Planı’nda[3] vurgulandığı üzere, çevre suçları; genellikle organize suç grupları ve sınırötesi faaliyet gösteren ağlar tarafından işlenmektedir. Yasadışı vahşi yaşam kaçakçılığı gibi bazı çevre suçlarının terörizimle ilgili faaliyetler için bir finansman kaynağı dahi olabildiği gözlenmektedir.

Bu durum çevre suçları ile mücadelenin önemini gözler önüne sermektedir. Çevre suçlarıyla mücadele kapsamında Avrupa Birliği genelinde hali hazırda yürürlükte olan düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi, kapsamlarının genişletilmesi ve cezaların caydırıcılığının artması için çalışmalar yapılması gündemdedir. Bu kapsamda AB Çevre Suçları Direktifinin değiştirilmesi için bir teklif sunulmuştur. Mevcut teklif, Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) kapsamındaki daha geniş bir düzenleme paketinin parçasıdır[4]. Teklifte AB'nin kirlilik, atık ve biyolojik çeşitliliği ve diğer doğal kaynakları tehdit eden faaliyetlerin suç niteliği doğru bir şekilde tanımlanmak istenmiştir. Teklif, Üye Devletlerin çevre suçlarını ele alma şeklini iyileştirerek, Yeşil Mutabakat'ın iklim krizi, çevresel bozulma, kirlilik ve doğa kaybıyla mücadeleye yönelik genel hedeflerine katkıda bulunmayı ve çevre hukukunun üstünlüğünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İşbu çalışmamız dahilinde AB Çevre Suçları Direktifinde değiştirilmesi önerilen hususlardaha detaylı olarak incelenecektir.

Aşağıdaki bağlantıdan Arb. Av. Ece Fatma Aslan ve Av. Büşra Aygün'ün Avrupa Birliği Çevre Suçları Direktifi Değişiklik Teklifi incelemesinin tamamını indirebilirsiniz.

 
 
[1] Europen Comission Press Corner: Questions and Answers on the revised EU Directive on environmental crime”, Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6745 , Erişim Tarihi: 04.08.2022.
[2] Council conclusions on setting the EU’s priorities for the fight against organised and serious international crime between 2018 and 2021 - Council conclusions (18 May 2017),document  9450/17 of 2017-05-19, Erişim Bağlantısı: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9450-2017-INIT/en/pdf , Erişim Tarihi: 27.11.2022.
[3] Communication From The Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Action Plan against Wildlife Trafficking, COM/2016/087 final, Erişim Adresi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:87:FIN, Erişim Tarihi: 15.11.2022,
[4] Ilona Görgényi: “ Environmental human rights and the protection of the environment through criminal law in the light of recent developments”, Journal of Agricultural and Environmental Law ISSN 1788-6171, 2022 Vol. XVII No. 32, pp. 42-5, Erişim Adresi: https://ojs.mtak.hu/index.php/JAEL/article/view/8565/7058 , Erişim Tarihi: 26.07.2022

FAYDALI BİLGİLER