© WWF-Türkiye / Emre Soysal
POLİTİKA ve PROSEDÜRLER

BAĞIŞÇI HAKLARI


DHKV (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak, Bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

 • STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
 • Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
 • Güncel finansal bilgilere ulaşım,
 • Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
 • Uygun bir teşekkür edilmesi,
 • Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
 • Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
 • Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
 • Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
 • Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

 

VERGİ MUAFİYETİ


Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı vergi muafiyeti kapsamına alınmıştır.Böylece, Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefi tüm bağışçılar, bağış ödemelerini, o yıla ait gelirlerinin % 5’ini aşmamak kaydıyla vergiden düşebilecekler.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


WWF-Türkiye / Doğal Hayatı Koruma Vakfı (DHKV) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi aramızdaki  sözleşmelerin kurulması veya ifa edilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz. Bunun dışında, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ya da meşru menfaatlerimiz çerçevesinde veri işlemek zorunda kaldığımız durumlarda da kişisel veri işleme faaliyetinde bulunabilmekteyiz.
 
Kişisel verileriniz projelerimizin ve/ veya bağışçı ilişkilerimizin sürdürülmesi amacıyla  kullanır. Bağışçı veya paydaş memnuniyetini artırmak ayrıca projelerimiz hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla e-posta, SMS veya bildirimler aracılığıyla sizlerle iletişim kurabiliriz. WWF-Türkiye/ DHKV hizmet kalitesi ve web sitesi işlevselliğinin artırılması kapsamında toplanan kişisel veriler sektör araştırması ve/ veya analiz ya da anket çalışmalarının yürütülmesi için kullanılabilir. Her halükarda kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.
 
Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 1. Projelerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Web sitemizin, projelerimizin ve hizmetlerimizin kalitesinin arttırılması,
 3. Web sitesi kullanıcılarımız, takipçilerimiz, bağışçılarımız veya iş ortaklarımızla iletişime geçilebilmesi,
 4. Bilgilendirme, proje tanıtımı, , kampanya ve/ veya etkinlik bildirimi, özel gün kutlaması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi,
 5. Başvuru, öneri ve şikayetlerinizi değerlendirmek, gerektiğinde bu konularla ilgili size geri bildirim sağlamak,
 6. Analizler, anket veya pazar araştırması vb. çalışmalar,
 7. Finansal ve muhasebe kayıtlarının tutulması,
 8. Kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması,
 9. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları yahut mahkemeler nezdinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 10. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde veri paylaşımında bulunulması,
 11. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirilmesi.

 
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. Yurt içindeki çalışanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Vakıf yetkililerimize,
 2. Vakıf danışmanlarına, avukatlarına, bağımsız denetçilerine, muhasebecilerine, mali müşavirlerine, çalıştığımız bankalara, sigorta şirketlerine, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,
 3. Bilgi güvenliği uzmanlarına, mahkeme, savcılık gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına
 4. Topladığımız kişisel verilerin saklanması amacıyla yurtiçinde sunucu hizmeti aldığımız firmalara


Kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortam; web sitemiz, e-posta gibi çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilmektedir.  KVK Kanunu hakkında daha ayrıntılı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından ilan edilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” isimli dokümandan ulaşabilirsiniz.
KVKK kapsamında Vakfımızdan kişisel verileriniz hakkında bilgi alabilir, verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenebilir ve verilerinizin amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini sorgulayabilir, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen silinmesini talep edebilir, kişisel verilerinizin eksik veya hatalı olması durumunda düzenlenmesini isteyebilirsiniz.
Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat edebilirsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorabilir; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını sorgulayabilir; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek isteyebilir; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktı ise bu sonuca itiraz edebilir ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 
Yukarıda sayılan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğinizde info@wwf.org.tr adresimize mail atarak taleplerinizi bize bildirebilirsiniz. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka nedenlerle makul bulunmayan talepler tarafımızca kabul edilmeyebilir. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti talep edilebilecektir.
 
WWF-TR ve DHKV tarafından kişisel verilerimin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, açıklananları okuduğumu ve anladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


W07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Vakfımız "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmiştir.​
 
Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Doğal Hayatı Koruma Vakfı/WWF-Türkiye tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz Vakfımıza ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.
 
Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Vakfımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen bağışçılarımızın:
 

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.​

 
Yukarıda sayılan bu talepler, uyelik@wwf.org.tr adresine e-posta iletilerek her zaman Vakfımıza aktarılabilir.

 

GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ


Gönüllülerimizin faaliyetlerimize katılmalarını engelleyecek herhangi bir durumlarının yahut fiziksel rahatsızlıklarının bulunmadığından emin olmaları gerekmektedir.
Gönüllü Faaliyetlerine katılım fiziksel yaralanma dahil belirli riskler içerebilir. Gönüllülerimizin tehlikenin farkında olarak kendi sağlık durumlarına ve koşullarına uygun faaliyetlere katılmaları, faaliyet nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü risk ve zararı bizzat üstlenmeleri gerekir.

Gönüllülerimizle Vakfımız arasında herhangi şekilde sözleşmeli çalışan, personel, temsilci, acente, iştirak, yüklenici, danışman veya sponsor ilişkisi kurulmamaktadır. Dolayısıyla WWF-Türkiye Gönüllülerinin ve yakınlarının bilerek ya da bilmeden üçüncü kişilere verdikleri zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Ayrıca WWF-Türkiye’nin Gönüllülerinin veya yakınlarının yararına sigorta poliçesi düzenlemediği unutulmamalıdır.

Gönüllü veya Gönüllü 18 yaşından küçükse velisi, Gönüllü Faaliyetlerine katılım sonucunda kendileri veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek cismani/maddi/ manevi her türlü zarar nedeniyle WWF-Türkiye ve yetkililerinin (yöneticileri, çalışanları, alt yüklenicileri, sponsorları, acenteleri ve iştirakleri) sorumlu tutulamayacağını, olası tazminat talepleri bakımından Vakfımızın ibra edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.